TEDxWarsaw Goodie Bags

Szanowni Państwo, po­nie­waż w czwar­tek 23 mar­ca od­by­wa się kon­fe­ren­cja TEDxWarsaw, w któ­rej bie­rze udział więk­szość na­szej za­ło­gi, te­go dnia ka­wiar­nia bę­dzie nie­czyn­na a wszyst­kie za­ję­cia od­wo­ła­ne.

Za utrud­nie­nia prze­pra­sza­my i za­pra­sza­my w pią­tek od 7:30.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: