Joga i Pilates

Zajęcia Joga i Pilates

Joga i Pilates - Praktyka prowadzona przez Agnieszkę Aftykę to świadomy, twórczy, rozwojowy trening dla współczesnego człowieka. Prowadząca: Find out more about Joga i Pilates

Fitness dla Psów

Zapraszamy w so­bo­ty na Fitness dla Psów – gru­po­we spo­tka­nia pro­wa­dzo­ne przez Agnieszkę z DogLine! Grupy: SMART YOUNG czy­li za­ję­cia so­cja­li­za­cyj­ne dla mło­dych i nie­śmia­łych psia­ków…

Flow Dance

Flow Dance to mix wy­bra­nych przez Alassane’a sty­lów gdzie cie­płe afro spo­ty­ka tech­ni­kę jaz­zu, pły­nie ryt­ma­mi la­ti­no i spon­ta­nicz­nie zmie­nia się w ra­do­sny stre­et funk hip hop z ele­men­ta­mi popping„u, lo…

Line Dance

Line Dance“ – to wspól­na in­te­gra­cja i za­ba­wa w tań­cu mo­de­ro­wa­na przez Alassane Wat, do­dat­ko­wo drob­ne prze­ką­ski gra­tis:) Line Dance to świet­nie zna­ny na świe­cie, spo­sób na in­te­gra­cję spo­łecz­no­ści, dzie­le­nie s…

Warsztaty Technik Relaksacyjnych

Zapraszamy na Warsztaty Technik Relaksacyjnych

Body Mind Awareness – to pro­gram Alassane’a Wata opie­ra­ją­cy się na pra­cy z cia­łem, czer­pią­cy z mą­dro­ści da­le­kie­go wscho­du: jo­gi, shiat­su, tai-​chi, gi gong’u, …

Techniki energetyczne

Warsztat: Techniki Energetyczne
Prowadząca: Anna Kiestrzyn
Zapraszam Was Kochani na spo­tka­nie z tech­ni­ka­mi ener­ge­tycz­ny­mi, na­rzę­dzia­mi, ćwi­cze­nia­mi zwią­za­ny­mi z oczysz­cze­niem, po­pra­wą i wzmoc­nie­nie…