Strefa coworkingowaStrefa Coworkingowa w Latającym Ogrodzie

Pracujesz w do­mu i nie mo­żesz się sku­pić? Przyjdź do nas! W Studiokawiarni Latający Ogród ma­my wy­god­ne sto­ły, szyb­kie wi­fi, i mnó­stwo kon­tak­tów. W spo­koj­nej at­mos­fe­rze z ła­two­ścią się sku­pisz i skoń­czysz waż­ne za­da­nie.

To je­dy­ne ta­kie miej­sce na Sielcach na Mokotowie. Czy wspo­mnie­li­śmy, że na­sza Strefa Coworkingowa jest bez­płat­na?


Wyjątkowa atmosfera i wzajemny doping

U nas jest mi­ło. Wpadają do nas faj­ni lu­dzie, star­tu­pow­cy, z po­my­sła­mi, z NGOsów, lo­ka­le­si, pra­cu­ją­cy nad naj­róż­niej­szy­mi pro­jek­ta­mi. Staramy się każ­de­go po­znać i wza­jem­nie in­spi­ro­wać, a od cza­su do cza­su mo­bi­li­zu­je­my sie­bie na­wza­jem wy­pra­wia­jąc Praca Party.

P.S. Tak, mo­żesz u nas umó­wić się na lek­cję ze swo­im uczniem.


Strefa paczki DPD PickUPDruk, ksero, skanowanie i przesyłki kurierskie

Wyniki swo­jej pra­cy mo­żesz u nas skse­ro­wać, wy­dru­ko­wać, a na­wet wy­słać. Skanujemy i ma­my punkt nada­wa­nia prze­sy­łek DPD. Koniec sta­nia w ko­lej­kach na po­czcie lub wy­cze­ki­wa­nia ku­rie­ra. Możesz też prze­kie­ro­wać prze­sył­kę DPD do na­sze­go punk­tu PickUP. Będzie cze­ka­ła na cie­bie, kie­dy znów wpad­niesz na ka­wę lub do pra­cy.


Wypieki Babci StasiKawa, herbata i domowe jedzenie

Mamy pysz­ną ka­wę i sze­ro­ki wy­bór her­bat fa­ir tra­de. Jedzenie szy­ku­je­my ze świe­żych wa­rzyw i owo­ców, a na cie­pło i na de­ser po­le­ca­my do­mo­we wy­pie­ki Babci Stasi.

Polecamy rów­nież lo­dy, sor­be­ty, smo­othies i świe­żo wy­ci­ska­ne so­ki.

Zapraszamy na śnia­da­nia i lun­che!

%d bloggers like this: