Nowe menu śniadaniowe

Już 9 stycz­nia przy­łą­czy się do nas Marta, dzię­ki któ­rej co­dzien­nie ra­no bę­dzie­cie mo­gli za­cząć u nas dzień od śnia­da­nia.

Nowe go­dzi­ny otwar­cia to 7:30 w dni po­wsze­dnie i 9:00 w week­en­dy. Śniadania bę­dzie­my ser­wo­wać przez ca­ły dzień.

Szczegóły me­nu po­zna­cie już wkrót­ce.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: