Kalina Duwadzińska

Kalina Duwadzińska

Kalina Duwadzińska

ab­sol­went­ka Choreografii i tech­nik tań­ca na wy­dzia­le Wokalno – Aktorskim Akademii Muzycznej w Łodzi. Podczas stu­diów roz­wi­ja­ła swój warsz­tat ar­ty­stycz­ny i za­wo­do­wy po­do­kiem naj­lep­szych pol­skich pe­da­go­gów tań­ca.

Pod kie­run­kiem mi­strza Hari Padmana w Chennaju i Kapila Sharmy w Delhi kształ­ci­ła się w za­kre­sie kla­sycz­ne­go tań­ca Bharatanatyam i ryt­mi­ki kar­na­tyc­kiej. Od 2005 ro­ku zwią­za­na jest z Indian Dance Group MOHINIz któ­rą kon­cer­tu­je w ca­łej Polsce pro­mu­jąc sztu­kę i kul­tu­rę Indii. Twórczość ze­spo­łu cie­szy się ro­sną­cą po­pu­lar­no­ścią rów­nież za gra­ni­cą.

Jest au­tor­ką cho­re­ogra­fii do etiud „…je­steś?“ (2013); Zdążyć przed ci­szą /​Before si­len­ce“ (2014), spek­ta­klu te­atral­ne­go Odklejanie“ (2015/​Teatr WARSawy) oraz fil­mu animowanego„Solo na dwie /​Solo for two“ (2016). Za po­mo­cą ję­zy­ka cia­ła w swo­ich pra­cach kreu­je po­etyc­kie, in­tym­ne świa­ty na­sy­co­ne me­ta­fo­ra­mi.

Od 2006 ro­ku ja­ko in­struk­tor współ­pra­cu­je z wie­lo­ma war­szaw­ski­mi szko­ła­mi tań­ca i cen­tra­mi kul­tu­ry, gdzie dzie­li się z kur­san­ta­mi swo­ją wie­dzą, pa­sją i do­świad­cze­niem.

Kalina DuwadzińskaKalina Duwadzińska, Latino Cafe

%d bloggers like this: