Alassane Wat, Body Mind Awareness

Alassane Wat

Nauczyciel i instruktor

Alassane Wat

Pochodzi z Francji, ma wie­lo­kul­tu­ro­we ko­rze­nie, jest cha­ry­zma­tycz­nym pe­da­go­giem, cho­re­ogra­fem, choreo-​terapeutą, tan­ce­rzem i co­achem. Znaczną część swo­je­go ży­cia po­dró­żo­wał pra­cu­jąc w za­wo­dzie tan­ce­rza, cho­re­ogra­fa, ucząc tań­ca, po­głę­bia­jąc swój roz­wój oso­bi­sty. W do­rob­ku ma tak­że epi­zo­dy mu­zycz­ne i ak­tor­skie. Wychowywał się w Paryżu w la­tach 50-​tych I 60-​tych, gdzie Jego ro­dzi­ce mie­li je­den z pierw­szych pre­sti­żo­wych klu­bów ta­necz­nych, w któ­rym wspól­nie ce­le­bro­wa­ły ży­cie spo­łecz­no­ści Imigrantów z Afryki, Ameryki, Karaibów ale też ów­cze­śni ar­ty­ści i ce­le­bry­ci ze świa­ta fil­mu , te­atru i tań­ca.

Alassane Wat tań­czył z pierw­szy­mi tan­ce­rza­mi stre­et fun­ko­wy­mi, bo­oga­loo, hip ho­po­wy­mi, so­ul jaz­zo­wy­mi, któ­rych spo­tkał w Kalifornii, gdzie po­je­chał stu­dio­wać ad­mi­ni­stra­cję biz­ne­su. Wówczas zdał so­bie spra­wę że je­go praw­dzi­wą pa­sją jest ta­niec, wró­cił do Francji, gdzie kon­ty­nu­ował stu­dia w róż­nych sty­lach tań­ca i jed­no­cze­śnie roz­po­czął pra­cę w za­wo­dzie tan­ce­rza.

Po po­waż­nym wy­pad­ku na Pacyfiku (Brazylia 1985), aż osiem­na­ście lat za­ję­ła mu au­to­te­ra­pia róż­no­rod­ny­mi me­to­da­mi Dalekiego Wschodu, dzię­ki któ­rym po­now­nie od­krył ra­dość swo­bod­ne­go po­ru­sza­nia się. Od tam­tej po­ry ni­gdy nie prze­stał uczyć się, po­szu­ki­wać, in­te­gro­wać : daw­nych tech­nik jak: jo­ga, tai chi, qi gong, shiat­su, do – in, wie­dzy Amerykańskich Indian w po­łą­cze­niu z ele­men­ta­mi no­wo­cze­sny­ch tech­nik, ta­ki­ch jak np: shin­ta­ido, me­to­da Mezieres, pi­la­tes, cho­re­ote­ra­pia, co­aching by w koń­cu opra­co­wać wła­sną me­to­dę pra­cy z cia­łem, emo­cja­mi i umy­słem spraw­dzo­ną na wła­snym do­świad­cze­niu.

Pierwszy raz przy­je­chał do Polski w 1991 ro­ku i już wów­czas uczył wie­le do­brze dziś zna­nych z me­diów oso­bi­sto­ści ta­necz­nych. Organizował warsz­ta­ty w róż­nych kra­jach: Japonia, Grecja, Brazylia, USA, Monte Carlo, Francja, Włochy, Austria, Polska.

Występował na wie­lu świa­to­wych sce­nach: Moulin Rouge, the Alcazar, the Paradis Latin Scala do Rio, Ballets Noirs De Paris, Loews Monte- Carlo, Balet Paris Montmartre i wie­lu in­nych.

Przygotowywał cho­re­ogra­fie do po­ka­zów mo­dy, wy­bo­rów Miss Italy, pro­duk­cji te­le­wi­zyj­nych i te­atral­nych. Od lat cho­re­ograf i ju­ror róż­no­rod­nych kon­kur­sów i pro­jek­tów ta­necz­nych.

oraz fe­sti­wa­li tań­ca, np: na mię­dzy­na­ro­do­wym fe­sti­wa­lu tań­ca Lądeckie Lato Baletowe im. Olgi Sawickiej

Współpracował z Sylvie Vartan, Joelle Ursulle, za­grał w kil­ku pro­duk­cjach fil­mo­wych, był człon­kiem ze­spo­łu Black Machine, z któ­rym kon­cer­to­wał przez kil­ka lat.

Ukończył kur­sy Bio Dance, Reiki – me­to­da na­tu­ral­ne­go uzdra­wia­nia i Zen Coaching.

Alassane Wat jest pio­nie­rem wie­lu ta­necz­nych sty­li, roz­wo­ju świa­do­mo­ści cia­ła i cho­re­ote­ra­pii w na­szym kra­ju. Bywał na­zy­wa­ny oj­cem chrzest­nym pol­skie­go hip ho­pu. Prekursor sty­lu Joga Dance w Polsce.

Alassane Wat jest rów­nież au­to­rem warsz­ta­tów bę­dą­cych fu­zja­mi róż­nych tech­nik: Dance Touch (łą­czą­ce­go ta­niec z au­to­ma­sa­żem i shiat­su), Organic Wave (ta­niec na­tu­ral­ny, ta­niec 5 zmy­słów), Flow Dance (miks: afro – la­tin – fun­ky – jaz­zu), Modern Jazz dla pro­fe­sjo­nal­nych tan­ce­rzy, oraz me­to­dy ra­dze­nia so­bie ze stre­sem pod na­zwą Body Mind Awareness – bu­du­ją­cej świa­do­mość cia­ła, na­ukę tech­nik od­de­cho­wych, re­lak­sa­cyj­nych i wi­zu­ali­za­cji – cie­szą­cych się po­pu­lar­no­ścią, szcze­gól­nie w ob­sza­rach cor­po­ra­te wel­l­ness. Pod tą for­mu­łą pro­wa­dzi rów­nież in­dy­wi­du­al­ne spo­tka­nia co­achin­go­we, pra­cy nad au­to­pre­zen­ta­cją, ję­zy­kiem cia­ła, ko­mu­ni­ka­cji w ję­zy­kach ob­cych (fran­cu­ski, an­giel­ski, hisz­pań­ski, wło­ski). Jest wie­lo­let­nim przy­ja­cie­lem i men­to­rem uty­tu­ło­wa­ne­go ze­spo­łu Spoko“ z Zielonej Góry.

Alassane Wat po­ma­ga w wy­zwa­niach wy­ni­ka­ją­cych z ogra­ni­czeń cia­ła, stre­su, pre­sji, po­śpie­chu i in­nych za­dań dnia co­dzien­ne­go. Bazując na głę­bo­kiej zna­jo­mo­ści in­te­gra­cji cia­ła, umy­słu i emo­cji oraz be­ne­fi­tów tań­ca i mu­zy­ki stwo­rzył swo­ją wła­sną tech­ni­kę ucze­nia i wspie­ra­nia uczniów.

Nauczyciele Alassane Wat:

19791996 Klasyka: Nicole Chauvry, Alain Ponelle, Mariala Palacio, Ricardo Nunez, Andre Glegowski, Antony Janacam, Jacoueline Fynnaert, Maria – Berica Della Vecchia – as­si­stan­te Bresabrasowa

19791985 Jazz: Viktor Upshaw, Eddie Wright, Philip Statchil, Rick Odums, Molly Molloy, Sylvie Mougeolle, David Byer, Miliard Hurley, Rhedo, Jeffrey Carter

19791985 Modern: Linda Dingwall, Aris Mendafounis, Peter Goss, Miguel Lopez, J.Marc Boitiere, Fred Lasserre

Hip – Hop: Dominique Lisette

19791980 Afro: Lucky Zebila, Cisse – Centrę Americain

19781979 Afro – Jazz: Gaye Bennett, Stage Alvin Ailey

Muzyka jest roz­mo­wą z Aniołami, ta­niec łą­czy nas z cia­łem, bę­dą­cym świą­ty­nią. Celebrując ży­cie i łą­cząc te 3 ele­men­ty : mu­zy­kę, ta­niec i cia­ło, zdo­bwa­my si­łę do uni­fi­ko­wa­nia dzie­le­nia się, na­dzie­ji i mi­ło­ści. Głównym ce­lem każ­dej lek­cji i ak­tyw­no­ści jest nada­wa­nie kie­run­ku ta­len­tom stu­den­tów aby eks­plo­ro­wać nie­wia­ry­god­ne bo­gac­two I moż­li­wo­ści ludz­kie­go cia­ła, umy­słu i du­cha, po­przez pro­ste ćwi­cze­nia fi­zycz­ne. Celem jest zjed­no­cze­nie cia­ła, umy­słu i du­cha.’’ Alassane Wat

Więcej in­for­ma­cji do­ty­czą­cych Alassane Wat mo­że­cie zna­leźć na Jego pro­fi­lu na por­ta­lu LinkedIn.

Zajęcia pro­wa­dzo­ne przez Alassane’a Wata:

Flow Dance

Body Mind Awareness

Line Dance

%d bloggers like this: