Agnieszka Aftyka

Instruktorka Jogi i Pilatesu

Agnieszka Aftyka od wie­lu lat jest zwią­za­na z tań­cem, fit­nes­sem i róż­ny­mi for­ma­mi bo­dy mind. Z wy­kształ­ce­nia psy­cho­log. Absolwentka pro­gra­mu szko­le­nio­we­go Art Pilates w Mediolanie.

Kilka słów od niej samej:

Patrzę na ruch jak na ob­ra­zy, któ­re są we wspo­mnie­niach, emo­cjach i uczu­ciach, któ­re nie tyl­ko ład­nie wy­glą­da­ją ale są też prze­kaź­ni­kiem na­szych pra­gnień, ma­rzeń i po­trzeb… Patrzę na ruch jak na sło­wa, któ­re ży­ją w na­szym środ­ku, któ­re opo­wia­da­ją hi­sto­rie – te pięk­ne, ra­do­sne i te smut­ne, me­lan­cho­lij­ne… Patrzę na ruch jak na pre­tekst do zmia­ny, po­pra­wy zdro­wia, roz­wo­ju, lep­sze­go sa­mo­po­czu­cia.“

Praktyka pro­wa­dzo­na przez Agnieszkę to świa­do­my, twór­czy, roz­wo­jo­wy tre­ning dla współ­cze­sne­go czło­wie­ka.

Zajęcia prowadzone przez Agnieszkę:

Joga i Pilates I

%d bloggers like this: