Dziś za­pra­sza­my na na­sze sto­isko na Och!Bazar w klu­bie Znajomi Znajomych przy Wilczej 58a. Będziemy mieć ozdo­by świą­tecz­ne i oko­licz­no­ścio­we, do­sko­na­łe dla pre­zent dla zna­jo­mych i ro­dzi­ny.

Opowiemy też o Découpage i in­nych tech­ni­kach zdo­bie­nia.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: