Kalina Duwadzińska

Kalina Duwadzińska ab­sol­went­ka Choreografii i tech­nik tań­ca na wy­dzia­le Wokalno – Aktorskim Akademii Muzycznej w Łodzi. Podczas stu­diów roz­wi­ja­ła swój warsz­tat ar­ty­stycz­ny i za­wo­do­wy po­do­kiem naj­lep­szych pol­skich ped…

Tatiana Potapova

Tatiana Potapova ab­sol­went­ka Szkoły ba­le­to­wej we Lwowie, Uniwersytetu Humanistycznego w Równo, tan­cer­ka, cho­re­ograf tań­ca współ­cze­sne­go i tań­ca mo­dern, uczest­nicz­ka wie­lu mię­dzy­na­ro­do­wych pro­jek­tów ta­necz­nych i war…

Alassane Wat

Nauczyciel i instruktor

Alassane Wat Pochodzi z Francji, ma wie­lo­kul­tu­ro­we ko­rze­nie, jest cha­ry­zma­tycz­nym pe­da­go­giem, cho­re­ogra­fem, choreo-​terapeutą, tan­ce­rzem i co­achem. Znaczną część swo­je­go ży­cia po­dró­żo­wał pra­cu­jąc w za­wo­dzie tan­ce­rza…

Agnieszka Aftyka

Instruktorka Jogi i Pilatesu

Agnieszka Aftyka od wie­lu lat jest zwią­za­na z tań­cem, fit­nes­sem i róż­ny­mi for­ma­mi bo­dy mind. Z wy­kształ­ce­nia psy­cho­log. Absolwentka pro­gra­mu szko­le­nio­we­go Art Pilates w Mediolanie.

Kilka słów od niej samej: