Alassane Wat

Nauczyciel i instruktor

Alassane Wat Pochodzi z Francji, ma wie­lo­kul­tu­ro­we ko­rze­nie, jest cha­ry­zma­tycz­nym pe­da­go­giem, cho­re­ogra­fem, choreo-​terapeutą, tan­ce­rzem i co­achem. Znaczną część swo­je­go ży­cia po­dró­żo­wał pra­cu­jąc w za­wo­dzie tan­ce­rza…