60,00PLNKup bi­let

Zapraszamy na Warsztaty Technik Relaksacyjnych

Body Mind Awareness – to pro­gram Alassane’a Wata opie­ra­ją­cy się na pra­cy z cia­łem, czer­pią­cy z mą­dro­ści da­le­kie­go wscho­du: jo­gi, shiat­su, tai-​chi, gi gong’u, do-​in, wie­dzy Amerykańskich Indian w po­łą­cze­niu z ele­men­ta­mi no­wo­cze­snych tech­nik, ta­kich jak np: shin­ta­ido, me­to­da Mezieres, pi­la­tes, co­aching, cho­re­ote­ra­pia. Uczy jak za­cho­wać spo­koj­ny i sku­pio­ny umysł w burz­li­wych mo­men­tach, stre­su­ją­cych sy­tu­acjach itp. – dzię­ki za­sto­so­wa­niu pro­stych ćwi­czeń fi­zycz­nych, re­lak­sa­cyj­nych, wi­zu­ali­za­cyj­nych i od­de­cho­wych.

Efekty tych ćwi­czeń są od­czu­wal­ne w kil­ku ob­sza­rach: cia­ła, umy­słu, emo­cji.

Na czym polegają ćwiczenia i czego się nauczymy:

 • de­li­kat­ne i po­wol­ne ćwi­cze­nia re­lak­sa­cyj­ne, wi­zu­ali­za­cyj­ne, od­de­cho­we po­ma­ga­ją zre­lak­so­wać cia­ło a przez to umysł i emo­cje. Odzyskuje się rów­no­wa­gę , od­czu­wa za­do­wo­le­nie i spo­kój w wy­ko­ny­wa­nych czyn­no­ściach bez wzglę­du na oko­licz­no­ści, nie tra­cąc przy tym na­tu­ral­ne­go tem­pe­ra­men­tu
 • do­świad­czy­my że układ krą­że­nia, lim­fa­tycz­ny i im­mu­no­lo­gicz­ny mo­gą być sty­mu­lo­wa­ne przez ruch a na­sze emo­cje są zwią­za­ne z na­szy­mi or­ga­na­mi
 • pra­ca z cia­łem w prze­strze­ni , 5 zmy­sła­mi, pra­wi­dło­wą po­sta­wą cia­ła nie ob­cią­ża­ją­cą sta­wów
 • roz­cią­gnie­my i uela­stycz­ni­my cia­ło ale tyl­ko na ty­le na ile po­zwa­la ak­tu­al­na kon­dy­cja
 • na­uczy­my się jak się za­trzy­mać i skon­cen­tro­wać na­wet w po­śpie­chu, sku­piać się na te­raz i tu”
 • zo­ba­czy­my jak uru­cha­mia się pa­mięć ko­mó­rek cia­ła i od­kry­je­my ra­dość pły­ną­cą z ru­chu
 • od­blo­ku­je­my ener­gię i od­kry­je­my jej źró­dła, oraz si­łę i spo­kój, zrzu­ci­my emo­cjo­nal­ny cię­żar przez któ­ry cza­sa­mi czu­je­my się przy­tło­cze­ni
 • zła­pie­my dy­stans do oto­cze­nia, zdo­bę­dzie­my umie­jęt­ność nie pod­da­wa­nia się pre­sji i dzia­ła­niu pod wpły­wem emo­cji
 • za­cznie­my się do­brze czuć sa­mi ze so­bą, skon­cen­tru­je­my się na wła­snym po­ten­cja­le i po­trze­bach
 • bę­dzie­my ob­ser­wo­wać jak się czu­je­my przed i po ćwi­cze­niach
 • na­uczy­my się au­to­ma­sa­żu stóp
 • zro­zu­mie­my jak uczy­nić z wy­bra­nych ćwi­czeń co­dzien­ny na­wyk i jak je sto­so­wać w róż­nych sy­tu­acjach i miej­scach aby nie stra­cić efek­tu rów­no­wa­gi, har­mo­nii i ra­do­ści
 • ćwi­cze­nia są wy­ko­ny­wa­ne po­je­dyń­czo i/​lub w pa­rach
 • tra­dy­cje jak tao­izm i me­dy­cy­na ajur­we­dyj­ska uzna­ją, że każ­da emo­cja jest pod­łą­czo­ny do na­rzą­du w cie­le. Nierównowaga ich ener­gii wy­wo­łu­je za­bu­rze­nia i wpły­wa na ogól­ny stan zdro­wia i psy­chi­kę.
60,00PLNKup bi­let

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: