Techniki energetyczne
Warsztat: Techniki Energetyczne
Prowadząca: Anna Kiestrzyn

Zapraszam Was Kochani na spo­tka­nie z tech­ni­ka­mi ener­ge­tycz­ny­mi, na­rzę­dzia­mi, ćwi­cze­nia­mi zwią­za­ny­mi z oczysz­cze­niem, po­pra­wą i wzmoc­nie­niem na­szej ener­ge­ty­ki cia­ła, umy­słu i Duszy. Popracujemy z na­szym Wyższym Ja, Średnim Ja oraz Niższym Ja.

Plan dzia­ła­nia:

  1. ćwi­cze­nie 3 ra­zy 3 od­de­chy – jo­gicz­ne ćwi­cze­nie na oczysz­cze­nie i
    wzmoc­nie­nie ener­ge­ty­ki na­sze­go cia­ła,
  2. po­sta­wa ob­ser­wa­tor – ćwi­cze­nie me­dy­ta­cyj­ne na uspo­ko­je­nie emo­cji i my­śli,
  3. drzwi do pod­świa­do­mo­ści – ćwi­cze­nie me­dy­ta­cyj­ne na trans­for­ma­cję blo­kad tkwią­cych wła­śnie tam,
  4. Technika Medytacji oczysz­cza­ją­cej – naj­prost­sza na świe­cie Medytacja.

Wszystkie in­for­ma­cje, przy­kła­dy i ćwi­cze­nia słu­żą zro­zu­mie­niu mech­ni­zmu na­sze­go dzia­ła­nia, aby zmie­nić je i żyć w peł­ni szczę­śli­wie.

Inwestycja 60,00

Z Serca za­pra­szam,

Ania

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: