Nauka Techniki Tańca dla tan­ce­rzy pro­wa­dzo­na przez Alassane Wat, wy­ko­rzy­stu­ją­ca tech­ni­ki pra­cy Lestera Hortona i Jose Limon’a oraz ćwi­cze­nia kla­sycz­ne. Podczas lek­cji uczy­my się pra­cy z cię­ża­rem cia­ła, gra­wi­ta­cją i an­ty­gra­wi­ta­cją (za­wie­sze­nie, upa­dek, swing), wy­do­by­wa­niem pięk­nych ta­necz­nych li­nii cia­ła w prze­strze­ni, tech­ni­ki róż­no­rod­nych skocz­ków i ob­ro­tów.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: