Zajęcia Joga i Pilates

Joga i Pilates – Praktyka pro­wa­dzo­na przez Agnieszkę Aftykę to świa­do­my, twór­czy, roz­wo­jo­wy tre­ning dla współ­cze­sne­go czło­wie­ka.

Prowadząca: Agnieszka Aftyka

Czwartki 19:0020:00

Joga z Agnieszką Aftyką, Latający Ogród, Warszawa Mokotów

Joga z Agnieszką Aftyką, Latający Ogród, Warszawa Mokotów

Cel za­jęć:

  • usta­wie­nie pra­wi­dło­wej, pięk­nej i zdro­wej po­sta­wy cia­ła
  • sku­pie­nie uwa­gi na wzmoc­nie­niu mię­śni środ­ka
  • prze­ciw­dzia­ła­nie bó­lom krę­go­słu­pa, sta­wów, nad­mier­nym spię­ciom w cie­le
  • pra­ca nad rów­no­wa­gą cia­ła, ela­stycz­no­ścią i smu­kło­ścią mię­śni
  • na­uka pra­wi­dło­we­go od­de­chu
  • roz­wi­ja­nie wy­trzy­ma­ło­ści, si­ły od we­wnątrz
  • pra­ca nad płyn­nym, har­mo­nij­nym, świa­do­mym ru­chem cia­ła
  • re­lak­sa­cja, wy­ci­sze­nie, od­prę­że­nie

Zapisy: na FB, ma­ilem, te­le­fo­nicz­nie lub w ka­sie Latającego Ogrodu

Płatność go­tów­ką lub kar­tą w ka­sie Latającego Ogrodu. Zobacz cen­nik!

Zapraszamy!

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: