Warsztat pro­wa­dzo­ny przez Tatiane Potapova, od 2015 ro­ku cer­ty­fi­ko­wa­na in­struk­tor­ka z Gimnastiki Słowiańskiej dla ko­biet Siła Beregini“.

SŁOWIAŃSKA GIMNASTYKA Siła Beregini“ (Siła Strażniczki) to ener­ge­tycz­na prak­ty­ka sta­ro­żyt­nych Słowian, na­szych pra pra babć. Kobiety sło­wiań­skie od za­wsze mia­ły w so­bie ogrom­ną moc, któ­ra jest trans­mi­to­wa­na przez na­tu­rę, jak pa­mięć ge­ne­tycz­na. Były one wszech­moc­ne: uzdra­wia­ły, za­pew­nia­ły ro­dzi­nie bo­gac­two, bez­pie­czeń­stwo i do­bro­byt. Tę wie­dzę na­dal za­cho­wu­ją i prze­ka­zu­ją Beregini – Strażniczki.
Siła Beregini“ to syn­te­zy prak­tyk, prze­pra­co­wa­ne i uło­żo­ne w sys­tem z 27 ćwi­czeń.
Gimnastyka:
– wzmac­nia krę­go­słup (koi ból)
– po­pra­wia zdro­wie ko­bie­ce (za­po­bie­ga za­pa­le­niu or­ga­nów ko­bie­cych)
– wpły­wa ko­rzyst­nie na rów­no­wa­gę hor­mo­na­lą
– po­pra­wia stan skó­ry
– za­le­ca­na przy pro­ble­mach z zaj­ściem w cią­żę
– wspie­ra w ak­cep­ta­cji swo­jej ko­bie­co­ści
– przy­cią­ga mi­łość
– pod­no­si sa­mo­oce­nę
– po­lep­sza stan fi­nan­so­wy
Ptaktyka wzmac­nia w ko­bie­cie ener­gię Ziemi, któ­ra po­ma­ga przy­cią­gnąć suk­ces.

Gimnastyka słowiańska, Tatiana Potapova

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: