Flow Dance, Alassane Wat

Flow Dance to mix wy­bra­nych przez Alassane’a sty­lów gdzie cie­płe afro spo­ty­ka tech­ni­kę jaz­zu, pły­nie ryt­ma­mi la­ti­no i spon­ta­nicz­nie zmie­nia się w ra­do­sny stre­et funk hip hop z ele­men­ta­mi popping„u, locking„u, bo­oga­loo.

Prowadzący: Alassane Wat

Poniedziałki i czwart­ki: 20:0021:15

Alassane Wat dzie­li się naj­bar­dziej efek­tyw­ny­mi ćwi­cze­nia­mi i ra­da­mi. Bez wzglę­du na Twój obec­ny po­ziom, po każ­dej lek­cji zo­ba­czysz po­stęp i na­tu­ral­ny roz­wój umie­jęt­no­ści ru­cho­wych, ryt­micz­nych i ta­necz­ne­go flow fe­elin­gu.

Lekcje pro­wa­dzo­ne są w spo­koj­nej, po­zy­tyw­nej i cie­płej at­mos­fe­rze z eklek­tycz­nym wy­bo­rem świa­to­wej mu­zy­ki.

Zajęcia otwar­te dla wszyst­kich grup wie­ko­wych, pro­wa­dzo­ne w ję­zy­ku an­giel­skim z tłu­ma­cze­niem na ję­zyk pol­ski.

Zapisy w ko­men­ta­rzu, na FB, ma­ilem, te­le­fo­nicz­nie lub w ka­sie Latającego Ogrodu.

Płatność go­tów­ką lub kar­tą w ka­sie Latającego Ogrodu. Zobacz cen­nik!

Zapraszamy!

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: