Opis za­jęć po­cho­dzi ze stro­ny : http://​www​.facts​-po​land​.pl

FACTS® − Functional And Careful Training to ho­li­stycz­ny i kom­plek­so­wy tre­ning funk­cjo­nal­ny, prze­zna­czo­ny dla grup fit­ness jak i tre­nin­gów per­so­nal­nych. Z po­wo­dze­niem spraw­dza się w pra­cy z pod­opiecz­nym – ama­to­rem, jak i pro­fe­sjo­nal­nym spor­tow­cem.

FACTS® po­wstał dzię­ki po­łą­cze­niu do­świad­cze­nia kil­ku tre­ne­rów z róż­nych kie­run­ków ogól­nie po­ję­te­go tre­nin­gu. Ogólnie złe ro­zu­mie­nie po­ję­cia tre­ning funk­cjo­nal­ny“ przez tre­ne­rów i wszech­obec­ny cha­os pa­nu­ją­cy w tej ma­te­rii w klu­bach fit­ness, by­ły swo­istym bodź­cem do stwo­rze­nia FACTS®. Pozostało tyl­ko za­adap­to­wać kon­cep­cję do grup fit­ness. Współtwórcami FACTS® są: Christiane Reiter, Steffen Conrad, Balazs Fuzessy. Dzięki swo­je­mu wie­lo­let­nie­mu do­świadcz­niu pra­cy z ludź­mi na ca­łym świe­cie po­tra­fi­li świet­nie zło­żyć wszyst­kie ele­men­ty w ca­łość. Na tą ca­łość skła­da się ich pra­ca wła­sna ale rów­nież ob­ser­wa­cja i wy­ko­rzy­sta­nie do­świad­cze­nia, pra­cy i ba­dań nad sze­ro­ko ro­zu­mia­nym ru­chem ta­kich oso­bi­sto­ści tre­nin­gu mo­to­rycz­ne­go i funk­cjo­nal­ne­go jak: Mark Verstegen, Mike Boyle, Gray Cook, Tudor Bompa, Ida Rolf, Robert Schleip. Tak na­ro­dził się FACTS® – tre­ning pro­sty, zdro­wy i co naj­waż­niej­sze – pod­par­ty fun­da­men­tem wie­lo­let­niej pra­cy wy­żej wy­mie­nio­nych osób.

FACTS® trak­tu­je cia­ło ja­ko jed­ność. Wszystkie kom­plek­so­wo wspie­ra­ją­ce się kom­po­nen­ty, ta­kie jak tkan­ka łącz­na, mię­śnie, układ krą­że­nia i kon­tro­la mo­to­rycz­na, ni­gdy nie są trak­to­wa­ne od­dziel­nie. Pracują w każ­dym ru­chu sy­ner­gi­stycz­nie i ni­gdy nie są sa­mo­wy­star­czal­ne.

Trening skła­da się z trzech róż­nych, ale nie­od­łącz­nych czę­ści: mo­ve­ment­FACTS® (na­uka mo­bil­no­ści, sta­bil­no­ści, ba­lan­su, świa­do­mo­ści cia­ła i czu­cia głę­bo­kie­go), hit­FACTS® (in­te­gral­ny i funk­cjo­nal­ny tre­ning in­ter­wa­ło­wy) oraz fa­scial­FACTS® (ak­tyw­na re­ge­ne­ra­cja). Można ich uczyć osob­no (30 min) lub pro­po­no­wać ja­ko lek­cję All In One”, kom­po­nu­jąc od­ręb­ną jed­nost­kę tre­nin­go­wą (60 min).

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: