Body Ballet, Tatiana Potapova
Lekcja: Body Ballet
Prowadząca: Tatiana Potapova

W Latającym Ogrodzie Studiokawiarnia Tatiana Potapova pro­wa­dzi po­ran­ne za­ję­cia Body Ballet, na któ­rych łą­czy sztu­kę gim­na­sty­ki ba­le­to­wej na pod­ło­dze, pod­sta­wo­we ćwi­cze­nia ba­le­to­we jak przy drąż­ku, ele­men­ty pi­la­te­su, stre­chin­gu, fit­nes­su i z tań­ca 5 ży­wio­łów.

Body Ballet wzmac­nia, wy­smu­kla i uela­stycz­nia cia­ło, po­ma­ga wy­pra­co­wać gra­cję i pra­wi­dło­wą po­sta­wę, za­ję­ciom to­wa­rzy­szy spo­koj­na, na­stro­jo­wa mu­zy­ka po­ma­ga­ją­ca się zre­lak­so­wać i sku­pić na pra­cy mię­śni. Balerina Mary Helen Bowers tak mó­wi o Body Ballet : To smu­klej­sze i szczu­plej­sze cia­ło, któ­re jest sil­ne, ale na­dal ko­bie­ce“

Udział w za­ję­ciach mo­że wziąć każ­dy, bez wzglę­du na wiek, fi­gu­rę i umie­jęt­no­ści ta­necz­ne.

Tatiana PotapovaTatiana Potapova, Balet

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: