Latino Café

Latino Café to lek­cja pro­wa­dzo­na przez Kalinę Duwadzińską, ma­ją­ca na ce­lu na­uczyć uczest­ni­ków swo­bod­ne­go po­ru­sza­nia się w tań­cach użyt­ko­wych o za­bar­wie­niu la­ty­no­skim z ele­men­ta­mi bol­ly­wo­od.

Kalina Duwadzińska, Latino Cafe

FACTS Functional And Careful Training

Opis za­jęć po­cho­dzi ze stro­ny : http://​www​.facts​-po​land​.pl

FACTS® − Functional And Careful Training to ho­li­stycz­ny i kom­plek­so­wy tre­ning funk­cjo­nal­ny, prze­zna­czo­ny dla grup fit­ness jak i tre­nin­gów per­so­nal­nych. Z po­wo­dze­niem spraw­dza się w pra­cy z pod­opiecz­nym – ama­to­rem, jak i pro­fe­sjo­nal­nym spor­tow­cem.

FACTS® po­wstał dzię­ki po­łą­cze­niu do­świad­cze­nia kil­ku tre­ne­rów z róż­nych kie­run­ków ogól­nie po­ję­te­go tre­nin­gu. Ogólnie złe ro­zu­mie­nie po­ję­cia tre­ning funk­cjo­nal­ny“ przez tre­ne­rów i wszech­obec­ny cha­os pa­nu­ją­cy w tej ma­te­rii w klu­bach fit­ness, by­ły swo­istym bodź­cem do stwo­rze­nia FACTS®. Pozostało tyl­ko za­adap­to­wać kon­cep­cję do grup fit­ness. Współtwórcami FACTS® są: Christiane Reiter, Steffen Conrad, Balazs Fuzessy. Dzięki swo­je­mu wie­lo­let­nie­mu do­świadcz­niu pra­cy z ludź­mi na ca­łym świe­cie po­tra­fi­li świet­nie zło­żyć wszyst­kie ele­men­ty w ca­łość. Na tą ca­łość skła­da się ich pra­ca wła­sna ale rów­nież ob­ser­wa­cja i wy­ko­rzy­sta­nie do­świad­cze­nia, pra­cy i ba­dań nad sze­ro­ko ro­zu­mia­nym ru­chem ta­kich oso­bi­sto­ści tre­nin­gu mo­to­rycz­ne­go i funk­cjo­nal­ne­go jak: Mark Verstegen, Mike Boyle, Gray Cook, Tudor Bompa, Ida Rolf, Robert Schleip. Tak na­ro­dził się FACTS® – tre­ning pro­sty, zdro­wy i co naj­waż­niej­sze – pod­par­ty fun­da­men­tem wie­lo­let­niej pra­cy wy­żej wy­mie­nio­nych osób.

FACTS® trak­tu­je cia­ło ja­ko jed­ność. Wszystkie kom­plek­so­wo wspie­ra­ją­ce się kom­po­nen­ty, ta­kie jak tkan­ka łącz­na, mię­śnie, układ krą­że­nia i kon­tro­la mo­to­rycz­na, ni­gdy nie są trak­to­wa­ne od­dziel­nie. Pracują w każ­dym ru­chu sy­ner­gi­stycz­nie i ni­gdy nie są sa­mo­wy­star­czal­ne.

Trening skła­da się z trzech róż­nych, ale nie­od­łącz­nych czę­ści: mo­ve­ment­FACTS® (na­uka mo­bil­no­ści, sta­bil­no­ści, ba­lan­su, świa­do­mo­ści cia­ła i czu­cia głę­bo­kie­go), hit­FACTS® (in­te­gral­ny i funk­cjo­nal­ny tre­ning in­ter­wa­ło­wy) oraz fa­scial­FACTS® (ak­tyw­na re­ge­ne­ra­cja). Można ich uczyć osob­no (30 min) lub pro­po­no­wać ja­ko lek­cję All In One”, kom­po­nu­jąc od­ręb­ną jed­nost­kę tre­nin­go­wą (60 min).

Medytacje w ruchu

Medytacje w ru­chu to warsz­tat pro­wa­dzo­ny przez Agnieszkę Aftykę w for­mu­le week­en­do­wej.

14434963_1225292147510334_734019557136375071_o

Gimnastyka Słowiańska dla kobiet

Warsztat pro­wa­dzo­ny przez Tatiane Potapova, od 2015 ro­ku cer­ty­fi­ko­wa­na in­struk­tor­ka z Gimnastiki Słowiańskiej dla ko­biet Siła Beregini“.

SŁOWIAŃSKA GIMNASTYKA Siła Beregini“ (Siła Strażniczki) to ener­ge­tycz­na prak­ty­ka sta­ro­żyt­nych Słowian, na­szych pra pra babć. Kobiety sło­wiań­skie od za­wsze mia­ły w so­bie ogrom­ną moc, któ­ra jest trans­mi­to­wa­na przez na­tu­rę, jak pa­mięć ge­ne­tycz­na. Były one wszech­moc­ne: uzdra­wia­ły, za­pew­nia­ły ro­dzi­nie bo­gac­two, bez­pie­czeń­stwo i do­bro­byt. Tę wie­dzę na­dal za­cho­wu­ją i prze­ka­zu­ją Beregini – Strażniczki.
Siła Beregini“ to syn­te­zy prak­tyk, prze­pra­co­wa­ne i uło­żo­ne w sys­tem z 27 ćwi­czeń.
Gimnastyka:
– wzmac­nia krę­go­słup (koi ból)
– po­pra­wia zdro­wie ko­bie­ce (za­po­bie­ga za­pa­le­niu or­ga­nów ko­bie­cych)
– wpły­wa ko­rzyst­nie na rów­no­wa­gę hor­mo­na­lą
– po­pra­wia stan skó­ry
– za­le­ca­na przy pro­ble­mach z zaj­ściem w cią­żę
– wspie­ra w ak­cep­ta­cji swo­jej ko­bie­co­ści
– przy­cią­ga mi­łość
– pod­no­si sa­mo­oce­nę
– po­lep­sza stan fi­nan­so­wy
Ptaktyka wzmac­nia w ko­bie­cie ener­gię Ziemi, któ­ra po­ma­ga przy­cią­gnąć suk­ces.

Gimnastyka słowiańska, Tatiana Potapova

Body Ballet

Lekcja: Body Ballet
Prowadząca: Tatiana Potapova

W Latającym Ogrodzie Studiokawiarnia Tatiana Potapova pro­wa­dzi po­ran­ne za­ję­cia Body Ballet, na któ­rych łą­czy sztu­kę gim­na­sty­ki ba­le­to­wej na pod­ło­dze, pod­sta­wo­we ćwi­cze­nia ba­le­to­we jak przy drąż­ku, ele­men­ty pi­la­te­su, stre­chin­gu, fit­nes­su i z tań­ca 5 ży­wio­łów.

Body Ballet wzmac­nia, wy­smu­kla i uela­stycz­nia cia­ło, po­ma­ga wy­pra­co­wać gra­cję i pra­wi­dło­wą po­sta­wę, za­ję­ciom to­wa­rzy­szy spo­koj­na, na­stro­jo­wa mu­zy­ka po­ma­ga­ją­ca się zre­lak­so­wać i sku­pić na pra­cy mię­śni. Balerina Mary Helen Bowers tak mó­wi o Body Ballet : To smu­klej­sze i szczu­plej­sze cia­ło, któ­re jest sil­ne, ale na­dal ko­bie­ce“

Udział w za­ję­ciach mo­że wziąć każ­dy, bez wzglę­du na wiek, fi­gu­rę i umie­jęt­no­ści ta­necz­ne.

Tatiana PotapovaTatiana Potapova, Balet

Technika Tańca dla Tancerzy

Nauka Techniki Tańca dla tan­ce­rzy pro­wa­dzo­na przez Alassane Wat, wy­ko­rzy­stu­ją­ca tech­ni­ki pra­cy Lestera Hortona i Jose Limon’a oraz ćwi­cze­nia kla­sycz­ne. Podczas lek­cji uczy­my się pra­cy z cię­ża­rem cia­ła, gra­wi­ta­cją i an­ty­gra­wi­ta­cją (za­wie­sze­nie, upa­dek, swing), wy­do­by­wa­niem pięk­nych ta­necz­nych li­nii cia­ła w prze­strze­ni, tech­ni­ki róż­no­rod­nych skocz­ków i ob­ro­tów.

Line Dance

Kup bi­let

Line Dance“ – to wspól­na in­te­gra­cja i za­ba­wa w tań­cu mo­de­ro­wa­na przez Alassane Wat, do­dat­ko­wo drob­ne prze­ką­ski gra­tis:)

Line Dance to świet­nie zna­ny na świe­cie, spo­sób na in­te­gra­cję spo­łecz­no­ści, dzie­le­nie się ra­do­ścią i wspól­na za­ba­wa. Przykład lek­cji Line Dance z USA.

Warsztaty Technik Relaksacyjnych

60,00PLNKup bi­let

Zapraszamy na Warsztaty Technik Relaksacyjnych

Body Mind Awareness – to pro­gram Alassane’a Wata opie­ra­ją­cy się na pra­cy z cia­łem, czer­pią­cy z mą­dro­ści da­le­kie­go wscho­du: jo­gi, shiat­su, tai-​chi, gi gong’u, do-​in, wie­dzy Amerykańskich Indian w po­łą­cze­niu z ele­men­ta­mi no­wo­cze­snych tech­nik, ta­kich jak np: shin­ta­ido, me­to­da Mezieres, pi­la­tes, co­aching, cho­re­ote­ra­pia. Uczy jak za­cho­wać spo­koj­ny i sku­pio­ny umysł w burz­li­wych mo­men­tach, stre­su­ją­cych sy­tu­acjach itp. – dzię­ki za­sto­so­wa­niu pro­stych ćwi­czeń fi­zycz­nych, re­lak­sa­cyj­nych, wi­zu­ali­za­cyj­nych i od­de­cho­wych.

Efekty tych ćwi­czeń są od­czu­wal­ne w kil­ku ob­sza­rach: cia­ła, umy­słu, emo­cji.

Na czym polegają ćwiczenia i czego się nauczymy:

 • de­li­kat­ne i po­wol­ne ćwi­cze­nia re­lak­sa­cyj­ne, wi­zu­ali­za­cyj­ne, od­de­cho­we po­ma­ga­ją zre­lak­so­wać cia­ło a przez to umysł i emo­cje. Odzyskuje się rów­no­wa­gę , od­czu­wa za­do­wo­le­nie i spo­kój w wy­ko­ny­wa­nych czyn­no­ściach bez wzglę­du na oko­licz­no­ści, nie tra­cąc przy tym na­tu­ral­ne­go tem­pe­ra­men­tu
 • do­świad­czy­my że układ krą­że­nia, lim­fa­tycz­ny i im­mu­no­lo­gicz­ny mo­gą być sty­mu­lo­wa­ne przez ruch a na­sze emo­cje są zwią­za­ne z na­szy­mi or­ga­na­mi
 • pra­ca z cia­łem w prze­strze­ni , 5 zmy­sła­mi, pra­wi­dło­wą po­sta­wą cia­ła nie ob­cią­ża­ją­cą sta­wów
 • roz­cią­gnie­my i uela­stycz­ni­my cia­ło ale tyl­ko na ty­le na ile po­zwa­la ak­tu­al­na kon­dy­cja
 • na­uczy­my się jak się za­trzy­mać i skon­cen­tro­wać na­wet w po­śpie­chu, sku­piać się na te­raz i tu”
 • zo­ba­czy­my jak uru­cha­mia się pa­mięć ko­mó­rek cia­ła i od­kry­je­my ra­dość pły­ną­cą z ru­chu
 • od­blo­ku­je­my ener­gię i od­kry­je­my jej źró­dła, oraz si­łę i spo­kój, zrzu­ci­my emo­cjo­nal­ny cię­żar przez któ­ry cza­sa­mi czu­je­my się przy­tło­cze­ni
 • zła­pie­my dy­stans do oto­cze­nia, zdo­bę­dzie­my umie­jęt­ność nie pod­da­wa­nia się pre­sji i dzia­ła­niu pod wpły­wem emo­cji
 • za­cznie­my się do­brze czuć sa­mi ze so­bą, skon­cen­tru­je­my się na wła­snym po­ten­cja­le i po­trze­bach
 • bę­dzie­my ob­ser­wo­wać jak się czu­je­my przed i po ćwi­cze­niach
 • na­uczy­my się au­to­ma­sa­żu stóp
 • zro­zu­mie­my jak uczy­nić z wy­bra­nych ćwi­czeń co­dzien­ny na­wyk i jak je sto­so­wać w róż­nych sy­tu­acjach i miej­scach aby nie stra­cić efek­tu rów­no­wa­gi, har­mo­nii i ra­do­ści
 • ćwi­cze­nia są wy­ko­ny­wa­ne po­je­dyń­czo i/​lub w pa­rach
 • tra­dy­cje jak tao­izm i me­dy­cy­na ajur­we­dyj­ska uzna­ją, że każ­da emo­cja jest pod­łą­czo­ny do na­rzą­du w cie­le. Nierównowaga ich ener­gii wy­wo­łu­je za­bu­rze­nia i wpły­wa na ogól­ny stan zdro­wia i psy­chi­kę.
60,00PLNKup bi­let

Flow Dance

Flow Dance to mix wy­bra­nych przez Alassane’a sty­lów gdzie cie­płe afro spo­ty­ka tech­ni­kę jaz­zu, pły­nie ryt­ma­mi la­ti­no i spon­ta­nicz­nie zmie­nia się w ra­do­sny stre­et funk hip hop z ele­men­ta­mi popping„u, locking„u, bo­oga­loo.

Prowadzący: Alassane Wat

Poniedziałki i czwart­ki: 20:0021:15

Alassane Wat dzie­li się naj­bar­dziej efek­tyw­ny­mi ćwi­cze­nia­mi i ra­da­mi. Bez wzglę­du na Twój obec­ny po­ziom, po każ­dej lek­cji zo­ba­czysz po­stęp i na­tu­ral­ny roz­wój umie­jęt­no­ści ru­cho­wych, ryt­micz­nych i ta­necz­ne­go flow fe­elin­gu.

Lekcje pro­wa­dzo­ne są w spo­koj­nej, po­zy­tyw­nej i cie­płej at­mos­fe­rze z eklek­tycz­nym wy­bo­rem świa­to­wej mu­zy­ki.

Zajęcia otwar­te dla wszyst­kich grup wie­ko­wych, pro­wa­dzo­ne w ję­zy­ku an­giel­skim z tłu­ma­cze­niem na ję­zyk pol­ski.

Zapisy w ko­men­ta­rzu, na FB, ma­ilem, te­le­fo­nicz­nie lub w ka­sie Latającego Ogrodu.

Płatność go­tów­ką lub kar­tą w ka­sie Latającego Ogrodu. Zobacz cen­nik!

Zapraszamy!

Joga i Pilates

Zajęcia Joga i Pilates

Joga i Pilates – Praktyka pro­wa­dzo­na przez Agnieszkę Aftykę to świa­do­my, twór­czy, roz­wo­jo­wy tre­ning dla współ­cze­sne­go czło­wie­ka.

Prowadząca: Agnieszka Aftyka

Czwartki 19:0020:00

Joga z Agnieszką Aftyką, Latający Ogród, Warszawa Mokotów

Joga z Agnieszką Aftyką, Latający Ogród, Warszawa Mokotów

Cel za­jęć:

 • usta­wie­nie pra­wi­dło­wej, pięk­nej i zdro­wej po­sta­wy cia­ła
 • sku­pie­nie uwa­gi na wzmoc­nie­niu mię­śni środ­ka
 • prze­ciw­dzia­ła­nie bó­lom krę­go­słu­pa, sta­wów, nad­mier­nym spię­ciom w cie­le
 • pra­ca nad rów­no­wa­gą cia­ła, ela­stycz­no­ścią i smu­kło­ścią mię­śni
 • na­uka pra­wi­dło­we­go od­de­chu
 • roz­wi­ja­nie wy­trzy­ma­ło­ści, si­ły od we­wnątrz
 • pra­ca nad płyn­nym, har­mo­nij­nym, świa­do­mym ru­chem cia­ła
 • re­lak­sa­cja, wy­ci­sze­nie, od­prę­że­nie

Zapisy: na FB, ma­ilem, te­le­fo­nicz­nie lub w ka­sie Latającego Ogrodu

Płatność go­tów­ką lub kar­tą w ka­sie Latającego Ogrodu. Zobacz cen­nik!

Zapraszamy!