Zapraszamy na nasz Pierwszy Dzień Otwarty!

Co się wy­da­rzy?

Pierwsza część jest dla dzie­ci:
11:30 Kalina Gromek-​Gałecka po­pro­wa­dzi mi­ni warsz­ta­ty ar­ty­stycz­ne m.in. le­pie­nie z gli­ny i spo­tka­nie z ar­chi­tek­tu­rą.

Druga część to za­ję­cia ru­cho­we dla do­ro­słych i mło­dzie­ży.

Każdy na­uczy­ciel po­pro­wa­dzi mini-​lekcję, że­by­ście mo­gli sa­mi spró­bo­wać i zo­ba­czyć, ja­kie za­ję­cia po­do­ba­ją Wam się naj­bar­dziej.
13:00 Kalina Duwadzińska: Latino Café

13:30 Agnieszka Aftyka: Joga i Pilates

14:00 Tatiana Potapova: Balet

14:30 Agnieszka Aftyka: Medytacja w ru­chu

15:00 Tatiana Potapova: Gimnastyka sło­wiań­ska (te za­ję­cia są tyl­ko dla ko­biet)

15:30 Alassane Wat: Flow Dance – Mix sty­lów: Afro, Latino, Hip Hop, Jazz

16:00 Alassane Wat: Body Mind Awareness

16:30 Alassane Wat: Line Dance – Wspólne tań­cze­nie mię­dzy­po­ko­le­nio­we ani­mo­wa­ne przez in­struk­to­ra. Zabawa in­te­gra­cyj­na.


Trzecia część to czas na wy­mia­nę wie­dzy i hob­by. 

Prosimy, że­by każdy/​każda z Was, wyciągnął/​wyciągnęła ze swo­ich za­ka­mar­ków to czym in­te­re­su­je się naj­bar­dziej i mo­że po­dzie­lić się z in­ny­mi.
17:00 Podziel się swo­im hob­by. Naucz nas te­go, co Tobie da­je ra­dość.

Zapraszamy! Szykuje się świet­na za­ba­wa!

* W tym dniu wszyst­kie za­ję­cia są bez­płat­ne

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: