Strefa paczki DPD PickUPStrefa Paczki DPD PickUP


W na­szej stu­dio­ka­wiar­ni dzia­ła Strefa Paczki DPD Pickup. Dzięki te­mu mo­żesz u nas nada­wać i od­bie­rać prze­sył­ki.

Nie masz cza­su cze­kać na ku­rie­ra? Wpadnij do nas, lub prze­kie­ruj tu pacz­kę. Jesteśmy otwar­ci co­dzien­nie do 20:00, na­wet w so­bo­ty i nie­dzie­le. Za pa­rę zło­tych mo­żesz ku­pić u nas so­lid­ne pu­deł­ko, a ko­per­tę lub fo­lio­pack do­sta­niesz od nas za dar­mo. Możesz u nas wy­dru­ko­wać ety­kie­ty. Damy ci też od­po­wied­nie na­lep­ki, dzię­ki któ­rym, ku­rier bę­dzie pa­mię­tał, że­by ostroż­nie ob­cho­dzić się z two­ją pacz­ką.

Możesz nadać i opła­cić pacz­kę u nas w lo­ka­lu, lub nadać ją przez in­ter­net, a po­tem przy­nieść do nas, skąd od­bie­rze ją ku­rier.

Kurier jest u nas co­dzien­nie, na­wet w so­bo­tę.


Zobacz na filmie jak działa nadawanie paczek online przez DPD Pickup


Jesteś na wakacjach? Przekieruj przesyłkę do naszej studiokawiarni!

Kurier DPD na trasie

Jeśli ku­rier ma dla cie­bie prze­sył­kę, a ty wła­śnie je­steś na wa­ka­cjach, mo­żesz prze­kie­ro­wać prze­sył­kę do nas. Będziesz mógł ją ode­brać o wy­god­nej dla cie­bie po­rze. Standardowo prze­sył­ka cze­ka u nas ty­dzień. Jeśli chcesz, że­by po­cze­ka­ła u nas jesz­cze pa­rę dni, daj nam znać, a po­cze­ka­my ze zwro­tem do fir­my DPD.


Punkty DPDPunkty PickUP DPD są w całej Europie

Możesz nadać pacz­kę bez­po­śred­nio do punk­tu PickUP, skąd nadaw­ca od­bie­rze ją w do­god­nym dla sie­bie cza­sie.

Możesz na­wet wy­słać pacz­kę dla sa­me­go sie­bie. W ten spo­sób unik­niesz wy­so­kich opłat za ba­gaż w sa­mo­lo­cie, lub uła­twisz so­bie po­dróż, po­zby­wa­jąc się cięż­kie­go lub nie­wy­god­ne­go ba­ga­żu.


Cennik nadawania paczek w DPD Pickup

Kurier DPD

Cennik prze­sy­łek kra­jo­wych

Już od 13,99

Cennik DPD krajowy

Cennik prze­sy­łek mię­dzy­na­ro­do­wych

Już od 99

Cennik DPD zagraniczny

*Szczegółowa wy­ce­na w punk­cie DPD Pickup

Więcej in­for­ma­cji znaj­dziesz na stro­nie DPD.

%d bloggers like this: