TEDxWarsaw Goodie Bags

Zapraszamy w piątek

Szanowni Państwo, po­nie­waż w czwar­tek 23 mar­ca od­by­wa się kon­fe­ren­cja TEDxWarsaw, w któ­rej bie­rze udział więk­szość na­szej za­ło­gi, te­go dnia ka­wiar­nia bę­dzie nie­czyn­na a wszyst­kie za­ję­cia od­wo­ła­ne.

Za utrud­nie­nia prze­pra­sza­my i za­pra­sza­my w pią­tek od 7:30.

Nowe menu śniadaniowe

Śniadania w Ogrodzie

Już 9 stycz­nia przy­łą­czy się do nas Marta, dzię­ki któ­rej co­dzien­nie ra­no bę­dzie­cie mo­gli za­cząć u nas dzień od śnia­da­nia.

Nowe go­dzi­ny otwar­cia to 7:30 w dni po­wsze­dnie i 9:00 w week­en­dy. Śniadania bę­dzie­my ser­wo­wać przez ca­ły dzień.

Szczegóły me­nu po­zna­cie już wkrót­ce.

Dzień Otwarty w Latającym Ogrodzie

Zapraszamy na nasz Pierwszy Dzień Otwarty!

Co się wy­da­rzy?

Pierwsza część jest dla dzie­ci:
11:30 Kalina Gromek-​Gałecka po­pro­wa­dzi mi­ni warsz­ta­ty ar­ty­stycz­ne m.in. le­pie­nie z gli­ny i spo­tka­nie z ar­chi­tek­tu­rą.

Druga część to za­ję­cia ru­cho­we dla do­ro­słych i mło­dzie­ży.

Każdy na­uczy­ciel po­pro­wa­dzi mini-​lekcję, że­by­ście mo­gli sa­mi spró­bo­wać i zo­ba­czyć, ja­kie za­ję­cia po­do­ba­ją Wam się naj­bar­dziej.
13:00 Kalina Duwadzińska: Latino Café

13:30 Agnieszka Aftyka: Joga i Pilates

14:00 Tatiana Potapova: Balet

14:30 Agnieszka Aftyka: Medytacja w ru­chu

15:00 Tatiana Potapova: Gimnastyka sło­wiań­ska (te za­ję­cia są tyl­ko dla ko­biet)

15:30 Alassane Wat: Flow Dance – Mix sty­lów: Afro, Latino, Hip Hop, Jazz

16:00 Alassane Wat: Body Mind Awareness

16:30 Alassane Wat: Line Dance – Wspólne tań­cze­nie mię­dzy­po­ko­le­nio­we ani­mo­wa­ne przez in­struk­to­ra. Zabawa in­te­gra­cyj­na.


Trzecia część to czas na wy­mia­nę wie­dzy i hob­by. 

Prosimy, że­by każdy/​każda z Was, wyciągnął/​wyciągnęła ze swo­ich za­ka­mar­ków to czym in­te­re­su­je się naj­bar­dziej i mo­że po­dzie­lić się z in­ny­mi.
17:00 Podziel się swo­im hob­by. Naucz nas te­go, co Tobie da­je ra­dość.

Zapraszamy! Szykuje się świet­na za­ba­wa!

* W tym dniu wszyst­kie za­ję­cia są bez­płat­ne

Jesteśmy na Och!Bazarze

Dziś za­pra­sza­my na na­sze sto­isko na Och!Bazar w klu­bie Znajomi Znajomych przy Wilczej 58a. Będziemy mieć ozdo­by świą­tecz­ne i oko­licz­no­ścio­we, do­sko­na­łe dla pre­zent dla zna­jo­mych i ro­dzi­ny.

Opowiemy też o Découpage i in­nych tech­ni­kach zdo­bie­nia.

Zaczynamy

Jakiś ty­dzień te­mu do­sta­łam po­zwo­le­nie na zmia­nę użyt­ko­wa­nia lo­ka­lu. To jesz­cze nie ko­niec dro­gi pa­pier­ko­wej, ale naj­gor­sze za mną! W mię­dzy­cza­sie co­raz wię­cej osób za­pa­la się do te­go przed­się­wzię­cia i chce się włą­czyć z róż­ny­mi for­ma­mi współ­pra­cy. Robi się z te­go cie­ka­wa li­sta in­struk­to­rów i na­uczy­cie­li, a tak­że ku­cha­rzy i cu­kier­ni­ków, a na­wet jed­nej pa­ni z Holandii o ak­sa­mit­nym, jaz­zo­wym gło­sie.

Trzymajcie kciu­ki, i po­lu­biaj­cie Latający Ogród na Facebooku i Google+!