Witaj w Latającym Ogrodzie


Jesteśmy funk­cją i prze­strze­nią. Miejscem i po­my­słem. Jesteśmy czę­ścią spo­łe­czeń­stwa. Jesteśmy w Twoim są­siedz­twie.

Poczytaj o nas

Mamy kawę, herbatę i małe conieco.


Zapraszamy na do­sko­na­łą ka­wę i her­ba­tę oraz to co aku­rat ugo­tu­je­my. Na słod­ko i na sło­no. Na zim­no i na cie­pło.

Spis pysz­no­ści

Instruktorzy, nauczyciele, trenerzy


Nasz ze­spół in­struk­to­rów, tre­ne­rów i na­uczy­cie­li je­st za­iste wy­śmie­ni­ty, i wciąż się po­więk­sza.

Instruktorzy

Wydarzenia


Flow Dance, Alassane Wat

Flow Dance

Flow Dance to mix wy­bra­ny­ch przez Alassane’a sty­lów gdzie cie­płe afro spo­ty­ka tech­ni­kę jaz­zu, pły­nie ryt­ma­mi la­ti­no i spon­ta­nicz­nie zmie­nia się w ra­do­sny stre­et funk hip hop z ele­men­ta­mi popping„u, locking„u, bo­oga­loo. Prowadzący: Alassane Wat Poniedziałki i czwart­ki: 20:0021:15 Alassane Wat dzie­li się naj­bar­dziej efek­tyw­ny­mi ćwi­cze­nia­mi i ra­da­mi. Bez wzglę­du na Twój obec­ny po­ziom, po każ­dej lek­cji zo­ba­czy­sz po­stęp

Technika Tańca dla Tancerzy

Nauka Techniki Tańca dla tan­ce­rzy pro­wa­dzo­na przez Alassane Wat, wy­ko­rzy­stu­ją­ca tech­ni­ki pra­cy Lestera Hortona i Jose Limon’a oraz ćwi­cze­nia kla­sycz­né. Podczas lek­cji uczy­my się pra­cy z cię­ża­rem cia­ła, gra­wi­ta­cją i an­ty­gra­wi­ta­cją (za­wie­sze­nie, upa­dek, swing), wy­do­by­wa­niem pięk­ny­ch ta­necz­ny­ch li­nii cia­ła w prze­strze­ni, tech­ni­ki róż­no­rod­ny­ch skocz­ków i ob­ro­tów.

Aktualności


 • Nowe menu śniadaniowe
  5 stycznia 2017
  Śniadania w Ogrodzie

  Już 9 stycz­nia przy­łą­czy się do nas Marta, dzię­ki któ­rej co­dzien­nie ra­no bę­dzie­cie mo­gli za­cząć u nas dzień od śnia­da­nia. Nowe go­dzi­ny otwar­cia to 7:30 w dni po­wsze­dnie i 9:00 w week­en­dy. Śniadania bę­dzie­my ser­wo­wać przez ca­ły dzień. Szczegóły me­nu po­zna­cie już wkrót­ce.

 • 25 września 2016
  Dzień Otwarty w Latającym Ogrodzie

  Zapraszamy na na­sz Pierwszy Dzień Otwarty! Co się wy­da­rzy? Pierwsza czę­ść je­st dla dzie­ci: 11:30 Kalina Gromek-​Gałecka po­pro­wa­dzi mi­ni warsz­ta­ty ar­ty­stycz­né m.in. le­pie­nie z gli­ny i spo­tka­nie z ar­chi­tek­tu­rą. Druga czę­ść to za­ję­cia ru­cho­we dla do­ro­sły­ch i mło­dzie­ży. Każdy na­uczy­ciel po­pro­wa­dzi mini-​lekcję, że­by­ście mo­gli sa­mi spró­bo­wać i zo­ba­czyć, ja­kie za­ję­cia po­do­ba­ją Wam się naj­bar­dziej. 13:00 Kalina Duwadzińska: Latino Café 13:30 Agnieszka 

Co nowego?