Witaj w Latającym Ogrodzie


Jesteśmy funk­cją i prze­strze­nią. Miejscem i po­my­słem. Jesteśmy czę­ścią spo­łe­czeń­stwa. Jesteśmy w Twoim są­siedz­twie.

Poczytaj o nas

Mamy kawę, herbatę i małe conieco.


Zapraszamy na do­sko­na­łą ka­wę i her­ba­tę oraz to co aku­rat ugo­tu­je­my. Na słod­ko i na sło­no. Na zim­no i na cie­pło.

Spis pysz­no­ści

Instruktorzy, nauczyciele, trenerzy


Nasz ze­spół in­struk­to­rów, tre­ne­rów i na­uczy­cie­li je­st za­iste wy­śmie­ni­ty, i wciąż się po­więk­sza.

Instruktorzy

Wydarzenia


Flow Dance, Alassane Wat

Flow Dance

Flow Dance to mix wy­bra­ny­ch przez Alassane’a sty­lów gdzie cie­płe afro spo­ty­ka tech­ni­kę jaz­zu, pły­nie ryt­ma­mi la­ti­no i spon­ta­nicz­nie zmie­nia się w ra­do­sny stre­et funk hip hop z ele­men­ta­mi popping„u, locking„u, bo­oga­loo. Prowadzący: Alassane Wat Poniedziałki i czwart­ki: 20:0021:15 Alassane Wat dzie­li się naj­bar­dziej efek­tyw­ny­mi ćwi­cze­nia­mi i ra­da­mi. Bez wzglę­du na Twój obec­ny po­ziom, po każ­dej lek­cji zo­ba­czy­sz po­stęp

Aktualności


Co nowego?

Dla Ciebie


%d bloggers like this: