Witaj w Latającym Ogrodzie


Jesteśmy funk­cją i prze­strze­nią. Miejscem i po­my­słem. Jesteśmy czę­ścią spo­łe­czeń­stwa. Jesteśmy w Twoim są­siedz­twie.

Poczytaj o nas

Mamy kawę, herbatę i małe conieco.


Zapraszamy na do­sko­na­łą ka­wę i her­ba­tę oraz to co aku­rat ugo­tu­je­my. Na słod­ko i na sło­no. Na zim­no i na cie­pło.

Spis pysz­no­ści

Instruktorzy, nauczyciele, trenerzy


Nasz ze­spół in­struk­to­rów, tre­ne­rów i na­uczy­cie­li je­st za­iste wy­śmie­ni­ty, i wciąż się po­więk­sza.

Instruktorzy

Wydarzenia


Fitness dla Psów

Zapraszamy w so­bo­ty na Fitness dla Psów – gru­po­we spo­tka­nia pro­wa­dzo­né przez Agnieszkę z DogLine! Grupy: SMART YOUNG czy­li za­ję­cia so­cja­li­za­cyj­né dla mło­dy­ch i nie­śmia­ły­ch psia­ków TREIBBALL czy­li za­ba­wa w pa­sie­nie pi­łek RALLY-​O czy­li spor­to­we po­słu­szeń­stwo na lu­zie W CO SIĘ BAWIĆ W NIEPOGODĘ z psem SZTUCZKI czy­li za­im­po­nuj zna­jo­mym Zapraszamy!

Joga i Pilates

Poniedziałki i śro­dy 7:158:15 oraz 8:309:30

Zapoznaj się z nadchodzącymi wydarzeniami

Aktualności


 • Nowe menu śniadaniowe
  5 stycznia 2017
  Śniadania w Ogrodzie

  Już 9 stycz­nia przy­łą­czy się do nas Marta, dzię­ki któ­rej co­dzien­nie ra­no bę­dzie­cie mo­gli za­cząć u nas dzień od śnia­da­nia. Nowe go­dzi­ny otwar­cia to 7:30 w dni po­wsze­dnie i 9:00 w week­en­dy. Śniadania bę­dzie­my ser­wo­wać przez ca­ły dzień. Szczegóły me­nu po­zna­cie już wkrót­ce.

 • 25 września 2016
  Dzień Otwarty w Latającym Ogrodzie

  Zapraszamy na na­sz Pierwszy Dzień Otwarty! Co się wy­da­rzy? Pierwsza czę­ść je­st dla dzie­ci: 11:30 Kalina Gromek-​Gałecka po­pro­wa­dzi mi­ni warsz­ta­ty ar­ty­stycz­né m.in. le­pie­nie z gli­ny i spo­tka­nie z ar­chi­tek­tu­rą. Druga czę­ść to za­ję­cia ru­cho­we dla do­ro­sły­ch i mło­dzie­ży. Każdy na­uczy­ciel po­pro­wa­dzi mini-​lekcję, że­by­ście mo­gli sa­mi spró­bo­wać i zo­ba­czyć, ja­kie za­ję­cia po­do­ba­ją Wam się naj­bar­dziej. 13:00 Kalina Duwadzińska: Latino Café 13:30 Agnieszka 

Co nowego?