Witaj w Latającym Ogrodzie


Jesteśmy funk­cją i prze­strze­nią. Miejscem i po­my­słem. Jesteśmy czę­ścią spo­łe­czeń­stwa. Jesteśmy w Twoim są­siedz­twie.

Poczytaj o nas

Mamy kawę, herbatę i małe conieco.


Zapraszamy na do­sko­nałą kawę i her­batę oraz to co aku­rat ugo­tu­jemy. Na słodko i na słono. Na zimno i na cie­pło.

Spis pysz­no­ści

Instruktorzy, nauczyciele, trenerzy


Nasz ze­spół in­struk­to­rów, tre­ne­rów i na­uczy­cieli jest za­iste wy­śmie­nity, i wciąż się po­więk­sza.

Instruktorzy

Wydarzenia


Flow Dance, Alassane Wat

Flow Dance

Flow Dance to mix wy­bra­nych przez Alassane’a sty­lów gdzie cie­płe afro spo­tyka tech­nikę jazzu, pły­nie ryt­mami la­tino i spon­ta­nicz­nie zmie­nia się w ra­do­sny street funk hip hop. Prowadzący: Alassane Wat Poniedziałki i środy: 20:0021:15 Alassane Wat dzieli się naj­bar­dziej efek­tyw­nymi ćwi­cze­niami i ra­dami. Bez względu na Twój obecny po­ziom, po każ­dej lek­cji zo­ba­czysz po­stęp i na­tu­ralny roz­wój umie­jęt­no­ści ru­cho­wych,

Aktualności


Co nowego?

Dla Ciebie


%d bloggers like this: