menu search recent posts

Latający Ogród

Klubokawiarnia z za­ję­ciami dla ko­biet

Wiele pań, zwłasz­cza mło­dych ma­tek, ma pro­blemy z po­wro­tem na ry­nek pracy.

W Latającym Ogrodzie pla­nu­jemy sze­reg kur­sów i szko­leń, dzięki któ­rym pa­nie na­uczą się jak pro­wa­dzić roz­mowę kwa­li­fi­ka­cyjną, przed­sta­wić swój pro­jekt, zro­bić pre­zen­ta­cję, a także na­brać pew­no­ści sie­bie.

Kobi­eta, która do­brze się ze sobą czuje, lep­iej wypad­nie na spotka­ni­ach z in­nymi.

Latający Ogród to na­uka stylu i wi­zażu, pre­zen­cji, emi­sji głosu, a na­wet se­sje me­dy­ta­cji.

Zadbamy rów­nież o Twoje ciało. W na­szej ka­wiarni znaj­dziesz duży wy­bór zdro­wych sło­dy­czy, a jak to ro­bimy do­wiesz się dzięki na­szym kur­som go­to­wa­nia i pra­wi­dło­wego od­ży­wia­nia.

Jeśli chcesz od­mie­nić swoje ży­cie, zo­staw swój ad­res email. Zaprosimy Cię na na­sze wy­da­rze­nia.

Zarejestruj się!

Google+

%d bloggers like this: