Witaj w Latającym Ogrodzie


Jesteśmy funk­cją i prze­strze­nią. Miejscem i po­my­słem. Jesteśmy czę­ścią spo­łe­czeń­stwa. Jesteśmy w Twoim są­siedz­twie.

Poczytaj o nas

Mamy kawę, herbatę i małe conieco.


Zapraszamy na do­sko­na­łą ka­wę i her­ba­tę oraz to co aku­rat ugo­tu­je­my. Na słod­ko i na sło­no. Na zim­no i na cie­pło.

Spis pysz­no­ści

Instruktorzy, nauczyciele, trenerzy


Nasz ze­spół in­struk­to­rów, tre­ne­rów i na­uczy­cie­li jest za­iste wy­śmie­ni­ty, i wciąż się po­więk­sza.

Instruktorzy

Wydarzenia


Joga i Pilates

Zajęcia Joga i Pilates

Joga i Pilates - Praktyka prowadzona przez Agnieszkę Aftykę to świadomy, twórczy, rozwojowy trening dla współczesnego człowieka. Prowadząca: Find out more

Fitness dla Psów

Zapraszamy w so­bo­ty na Fitness dla Psów – gru­po­we spo­tka­nia pro­wa­dzo­ne przez Agnieszkę z DogLine! Grupy: SMART YOUNG czy­li za­ję­cia so­cja­li­za­cyj­ne dla mło­dych i nie­śmia­łych psia­ków…

Aktualności


 • TEDxWarsaw Goodie Bags
  23 marca 2017
  Zapraszamy w piątek
  Szanowni Państwo, po­nie­waż w czwar­tek 23 mar­ca od­by­wa się kon­fe­ren­cja TEDxWarsaw, w któ­rej bie­rze udział więk­szość na­szej za­ło­gi, te­go dnia ka­wiar­nia bę­dzie nie­czyn­na a wszyst­kie za­ję­cia od­wo­ła­ne. Za utrud­nie­nia pr…
 • Nowe menu śniadaniowe
  5 stycznia 2017
  Śniadania w Ogrodzie
  Już 9 stycz­nia przy­łą­czy się do nas Marta, dzię­ki któ­rej co­dzien­nie ra­no bę­dzie­cie mo­gli za­cząć u nas dzień od śnia­da­nia. Nowe go­dzi­ny otwar­cia to 7:30 w dni po­wsze­dnie i 9:00 w week­en­dy. Śniadania bę­dzie­my ser­wo­wa…
Co nowego?